Центральна лабораторія

Центральна лабораторія Казенного підприємства «Кіровгеологія» проводить дослідження складу та властивості гірських порід, мінералів, руд та продуктів їх переробки, твердих горючих і негорючих корисних копалин, вод, природних і техногенних об’єктів довкілля

У сфері законодавчо регульованої метрології ЦЛ здійснює вимірювання складу та властивостей природних (підземних, поверхневих), стічних та зворотних вод (у т.ч. - призначених для цілей господарсько-питного постачання), ґрунтів, донних відкладів, техногенних та природних об’єктів довкілля у цілях еколого-геологічного вивчення, контролю стану навколишнього природного середовища, контролю безпеки умов праці, обліку енергетичних і матеріальних ресурсів

Поза сферою законодавчо регульованої метрології ЦЛ виконує дослідження складу та властивостей мінералів, гірських порід, руд та продуктів їхньої переробки, нерудної сировини, природних вод.

Дослідження виконуються на підставі свідоцтва про атестацію лабораторії.

Технічні можливості лабораторії дозволяють виконувати роботи:

 • хіміко-аналітичними методами аналізу
 • ядерно-фізичними методами аналізу (гаммаспектрометрія)
 • спектральний
 • рентгеноструктурний
 • рентгеноспектральний.

Лабораторія радіаційного контролю проводить радіаційно-гігієнічну оцінку будівельних матеріалів, сировини, об'єктів будівництва та навколишнього природного середовища.

Фахівці лабораторії проводять моніторинг стану навколишнього середовища та оцінку впливу на навколишнє середовище

Перелік робіт

Охорона атмосферного повітря

 • Проведення контрольних інструментально-лабораторних вимірів показників складу і обсягів утворення забруднюючих речовин та контроль дотримання нормативів гранично-допустимих обсягів викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів;
 • Розробка та затвердження технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин;
 • Паспортизація вентиляційних систем; газоочисного обладнання

Охорона водних об’єктів

 • розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків
 • розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

Поводження з відходами

 • Розробка Інвентаризації місць утворення відходів, Реєстрових карт, Декларацій, Паспортів МВВ

Проектування

 • Розробка та погодження водоохоронних зон
 • Благоустрій санітарно захисних зон підприємств, водоохоронних зон
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
 • Розробка та погодження технічних умов, технологічних регламентів, нормативів, правил, в сфері екологічної безпеки;
 • Оцінка екологічних ризиків;
 • Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів;
 • Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, розроблення і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки, планів локалізації та ліквідації аварій;

Екологічні дослідження та вимірювання

 • Проведення окремих видів досліджень (води, повітря, грунтів, техногенні обєкти довкілля), вимірюваня фізичних факторів впливу(рівень радіаційного, електромагнітного випромінення, рівень шуму, вібрації); 

Моніторинг

 • Екологічне обстеження територій
 • Екологічна оцінка території
 • Комплексне екологічне обстеження робочої зони та санітарно-захисної зони підприємств;

Екологічний аудит

 • Збір і об'єктивна оцінку доказів для встановлення відповідності певних видів діяльності, заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем
 • Оцінка можливого збитку від забруднень;

Від 12 січня 2017 року Пошуково-зйомочній експедиції №  60 Казенного підприємтсва «Кіровгеологія» видано Сертифікат визнання вимірювальних можливостей, який засвідчує, що за результатами оцінювання (акт від 12.01.2017) ДП «Укрметртестстандарт» визнає вимірювальні можилвості Центральної  лабораторії (вул. Кіквідзе, 8/9, м. Київ, 01103).

© 2018 Kirovgeologiya